Zobacz numer Zamów rozmowę

Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.angelriver.pl/ (dalej: Strona) jest Angel River Sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, ul. Walońska 11/4U, 50-413 Wrocław wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000624969, e-mail: wroclaw@angelpoland.com.pl (dalej: Administrator). W szczególnych wypadkach, gdy jest to wyraźnie wskazane, za pośrednictwem Strony dane mogą być zbierane także przez innych administratorów.

W związku z korzystaniem z formularza umieszczonego na Stronie dane osoby użytkującej Stronę (dalej: Klienta) są gromadzone, zapisywane i przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (dalej: RODO)

Każde wejście na Stronę jest protokołowane poprzez zapis aktualnie używanego adresu IP Klienta, daty i godziny, typu przeglądarki i systemu operacyjnego komputera, jak też przeglądanych stron internetowych. Powyższe nie umożliwia jednak pozyskiwania danych osobowych Klienta, gdyż nie pozwala na jego identyfikację.

Dane osobowe zapisywane są tylko wtedy, jeśli zostaną przekazane przez Klienta, np. w ramach zamówienia rozmowy z doradcą lub w korespondencji mailowej. Dane te są przetwarzane tylko do tego celu, dla którego zostały udostępnione (np. umówienie spotkania lub odpowiedź na pytania). Klient może wyrazić zgodę także na szersze wykorzystanie jego danych osobowych.

Jeśli w celu prowadzenia i realizacji procesów związanych z przetwarzaniem danych wykorzystywane są usługi osób trzecich (powierzenie przetwarzania), podmioty te są zobowiązane do przestrzegania postanowień zawartej z Administratorem umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe, które zostaną przekazane Administratorowi za pośrednictwem Strony, przechowywane są tylko do czasu realizacji celu, dla którego zostały przekazane, odpowiednie przepisy nie nakładają na Administratora obowiązku ich dłuższego przechowywania lub jeśli Klient wyrazi uprzednią zgodę na dalsze ich wykorzystywanie.

W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta lub jeśli przestaną one być aktualne, zostają one usunięte, skorygowane lub zanonimizowane. Klient ma prawo do uzyskania informacji o wszystkich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, które jego dotyczą oraz żądania ich sprostowania. Klient ma również prawo żądania usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych na podstawie odpowiednich przepisów artykułów 17-20 RODO.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres wskazany wyżej.

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Jeżeli Strona odsyła – również poprzez link – do stron internetowych osób trzecich, Administrator nie gwarantuje ani nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość bądź kompletność prezentowanych tam treści oraz za bezpieczeństwo danych na tych stronach internetowych. Ponieważ Administrator nie ma wpływu na przestrzeganie przepisów prawnych w zakresie ochrony danych przez osoby trzecie, zaleca się każdorazowo sprawdzanie prezentowanych tam deklaracji o ochronie danych osobowych.